ข้อมูลการทำวีซ่า ประเทศเกาหลี
 

รายละเอียดการทำวีซ่า

รายละเอียด

ประเภทวีซ่า

• วีซ่าระยะสั้น
- C-3 Visaหรือวีซ่านักท่องเที่ยว หมายถึง  สามารถอยู่ในเกาหลีใต้ ได้ไม่เกิน 90 แต่สำหรับชาวไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้  ถ้าระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน จะได้รับการยกเว้น  อนุญาตให้เข้าประเทศได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า  เนื่องจากไทยเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงที่ทำร่วมกันกับเกาหลีใต้ (สัญญายกเว้นการตรวจลงตรา หรือวีซ่า)  

• วีซ่าระยะยาว สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปเรียนภาษาโดยมีระยะเวลามากกว่า 90 วัน จะต้องยื่นเรื่องขอ   วีซ่าประเภทนักเรียน   ดังต่อไปนี้ 
- D-2 Visaวีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้นักเรียนอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ได้ เป็นเวลา 1 ปี และหากต้องการศึกษาต่อก็สามารถยื่นเรื่องต่ออายุวีซ่าได้ ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศเกาหลีใต้
- D-4 Visa วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้นักเรียนอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ได้คราวละ 6 เดือน หากต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญา ก็สามารถต่ออายุวีซ่าได้ โดยเปลี่ยนเป็น D-2 Visa

เอกสารการทำวีซ่า

เอกสารของนักเรียน

 • แบบฟอร์มขอวีซ่า
 • รูปถ่ายสี  2 นิ้ว  1 ใบ
 • หนังสือเดินทาง และสำเนา 1 ชุด
 • เอกสารตอบรับเข้าเรียนจากสถานศึกษาที่ประเทศเกาหลี
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน
 • ใบแสดงผลการเรียนจากสถานศึกษาสุดท้ายก่อนเข้าเรียนที่ประเทศเกาหลี
 • หลักฐานรับรองฐานะทางการเงิน

เอกสารประกอบของผู้ปกครอง
(ในกรณีที่ใช้หลักฐานรับรองฐานะทางการเงินของบิดา/มารดา)

 • หลักฐานรับรองฐานะทางการเงิน
 • หนังสือรับรองการทำงาน
 • หนังสือรับรองรายได้ (เจ้าของกิจการ) *Toeast จัดเตรียมให้
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์
          ------------------------------------------------------
  ในการทำวีซ่า ToEast จะบริการน้องๆในทุกขั้นตอน
รายละเอีดยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ ToEast Education
Tel : 02-6658188-9


 
เรียนต่ออเมริกา
เรียนต่ออังกฤษ
เรียนต่อออสเตรเลีย
เรียนต่อฟิลิิปปินส์
เรียนต่อจีน
เรียนต่อเกาหลี
เรียนต่อญี่ปุ่น
Home | About us | Board ToEast | Contact us