News Updates 18-01-2019 12:10 AM: เปิดรับสมัครเรียนประเทศจีน 2019 ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 196-1850-2

British Summer Time

 

 
 

      คำว่า "Daylight Saving Time (DST)" เป็นคำที่หลายๆ คนคงคุ้นหู ซึ่งใช้เรียกกันในโซนอเมริกา แต่ในโซนยุโรปจะใช้คำว่า "Summer Time" อย่างประเทศอังกฤษก็จะเรียก British Summer Time หรือ BST
      Summer Time หรือ Daylight Saving Time คือการปรับเวลาของท้องถิ่นในช่วงฤดูร้อนให้เร็วกว่าเวลาปกติ 1 ชั่วโมง ยกเว้นที่เกาะลอร์ดโฮว์ ประเทศออสเตรเลียที่มีการปรับเวลาให้เร็วขึ้นแค่ ครึ่งชั่วโมง
      การปรับเวลา Saving Time นี้มักใช้ในประเทศเขตหนาวที่มีอยู่ในละติจูดมากกว่าแนว 23.5 เหนือ/ใต้ (Temperate Zone) แต่ก็ไม่ใช่ทุกประเทศที่อยู่ในแถบนี้จะประกาศใช้เวลา Summer Time ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น
   • จุดประสงค์หลัก ของการใช้ Daylight Saving Time หรือ Summer Time คือ การประหยัดพลังงานในช่วงค่ำ เพราะปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ เวลาพระอาทิตย์ตกดิน และเวลาการเข้านอนของคนโดยทั่วไป เพราะช่วงเวลา DST จะมีระยะเวลากลางวันนานกว่าระยะเวลากลางคืน (สว่างเร็วกว่าปกติ และค่ำช้ากว่าปกติ) ซึ่งในทางทฤษฎีแล้ว คนเราจะตื่นเช้าตามพระอาทิตย์ขึ้น แต่จะใช้เวลาในการนอนใกล้เคียงเดิม ดังนั้น ฟ้าสว่างเร็วขึ้น คนก็จะตื่นเช้าขึ้น และเมื่อมีการเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้น คนก็จะออกมาทำงานเร็วขึ้น การใช้ชีวิตในช่วงค่ำก็ยังไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้ามากนัก เพราะฟ้ายังสว่างอยู่ และเข้านอนเร็วขึ้น ทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าก็จะลดลง

 
  การเริ่มใช้ Daylight Saving Time หรือ Summer Time ในแต่ละประเทศจะ
แตกต่างกัน เช่น ในสหราชอาณาจักรซึ่งประกอบด้วย อังกฤษ ไอร์แลนด์ เวลส์ และ
สกอตแลนด์ จะเริ่มปรับเวลาตั้งแต่วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน มีนาคมจนถึงวันอาทิตย์สุดท้ายในเดือน ตุลาคม  โดยจะปรับเวลาเร็วขึ้นจากเวลามาตรฐาน Greenwich เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง (GMT +1)

 
Daylight Saving Time (Summer Time) in Northern Hemisphere (2010/2011)
EUROPE DST START 2010 DST END 2010 DST START 2011
  European Union and rest of Europe 
  (except Iceland) -   (time is GMT)
28-Mar, 01:00h 31-Oct, 01:00h 27-Mar, 01:00h
  Russia (time is local) 28-Mar, 02:00h 31-Oct, 03:00h 27-Mar, 02:00h
NORTH AMERICA DST START 2010 DST END 2010 DST START 2011
  U.S.A. (except Hawaii, Arizona) 14-Mar, 02:00h 07-Nov, 02:00h 13-Mar, 02:00h
  Canada (except Saskatchewan) 14-Mar, 02:00h 07-Nov, 02:00h 13-Mar, 02:00h
  Greenland (Nuuk) 27-Mar, 22:00h 30-Oct, 23:00h 26-Mar, 22:00h
 
Daylight Saving Time (Summer Time) in Southern Hemisphere (2010/2011)
AUSTRALIA / OCEANIA DST END 2010 DST START 2010 DST END 2011
  Australia  04-Apr, 03:00h 03-Oct, 02:00h 03-Apr, 03:00h
  Australia - Lord Howe Island 04-Apr, 02:00h 03-Oct, 02:00h 03-Apr, 02:00h
  Fiji- Suva  28-Mar, 03:00h 24-Oct, 02:00h -
  New Zealand (Wellington, Auckland) 04-Apr, 03:00h 26-Sep, 02:00h 03-Apr, 03:00h
  New Zealand- Chatham Island 04-Apr, 03:45h 26-Sep, 02:45h 03-Apr, 03:45h
Top
  • Follows us our servcies
  • become a fan toeastfanpage
  • follow toeasteducation