News Updates 18-01-2019 12:10 AM: เปิดรับสมัครเรียนประเทศจีน 2019 ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 196-1850-2
เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำวีซ่าเพื่อเรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์

 • ใบคำร้องขอวีซ่า
 • ใบนัดทำวีซ่า ( เจ้าหน้าที่เตรียมให้ )
 • รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 3 ใบพื้นหลังสีขาว
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • Passport ตัวจริงเล่มปัจจุบัน
 • Passport ตัวจริงเล่มเก่าทุกเล่ม(ถ้ามี)
 • สำเนา Passport 2 ใบ (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาใบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • Statement จากธนาคาร หรือ สำเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมเล่มจริงที่มีชื่อบัญชี ต้องมีเงินไม่ต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายในการเรียน + ค่าใช้จ่ายส่วนตัวจนถึงกลับไทย)
 • Booking ตั๋วเครื่องบิน
 • จดหมายแสดงจุดประสงค์ของการไปเรียนและ Future Plan เขียนโดยนักเรียนเอง
 • ใบรับรองการศึกษาล่าสุด และ Transcript
 • ใบจากโรงเรียนแสดงว่าได้ชำระค่าเล่าเรียนแล้ว ( ToEast เตรียมให้ )
 • ใบตอบรับจากโรงเรียนที่สวิส ( ToEast เตรียมให้ )
 • เพิ่มเติมกรณีใช้บัญชีของ sponsor
 • สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้านของ-sponsor (แปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • ใบรับรองการทำงานของ Sponsor (ภาษาอังกฤษ)
 ¹ͨչ
Top
 • Follows us our servcies
 • become a fan toeastfanpage
 • follow toeasteducation