News Updates 18-01-2019 12:10 AM: เปิดรับสมัครเรียนประเทศจีน 2019 ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 196-1850-2

ข้อมูลการขอวีซ่า

ข้อมูลการทำวีซ่า ประเทศเกาหลี

รายละเอียดการทำวีซ่า รายละเอียด
ประเภทวีซ่า วีซ่าระยะสั้น
C-3 Visa หรือวีซ่านักท่องเที่ยว หมายถึง สามารถอยู่ในเกาหลีใต้ ได้ไม่เกิน 90 แต่สำหรับชาวไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ ถ้าระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน จะได้รับการยกเว้น อนุญาตให้เข้าประเทศได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า เนื่องจากไทยเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงที่ทำร่วมกันกับเกาหลีใต้ (สัญญายกเว้นการตรวจลงตรา หรือวีซ่า)
วีซ่าระยะยาว
สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปเรียนภาษาโดยมีระยะเวลามากกว่า 90 วัน จะต้องยื่นเรื่องขอ วีซ่าประเภทนักเรียน ดังต่อไปนี้
 • D-2 Visa

  วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้นักเรียนอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ได้ เป็นเวลา 1 ปี และหากต้องการศึกษาต่อก็สามารถยื่นเรื่องต่ออายุวีซ่าได้ ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศเกาหลีใต้

 • D-4 Visa

  วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้นักเรียนอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ได้คราวละ 6 เดือน หากต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญา ก็สามารถต่ออายุวีซ่าได้ โดยเปลี่ยนเป็น D-2 Visa

เอกสารการทำวีซ่า
เอกสารของนักเรียน
 • แบบฟอร์มขอวีซ่า
 • รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 1 ใบ
 • หนังสือเดินทาง และสำเนา 1 ชุด
 • เอกสารตอบรับเข้าเรียนจากสถานศึกษาที่ประเทศเกาหลี
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน
 • ใบแสดงผลการเรียนจากสถานศึกษาสุดท้ายก่อนเข้าเรียนที่ประเทศเกาหลี
 • หลักฐานรับรองฐานะทางการเงิน
เอกสารประกอบของผู้ปกครอง
(ในกรณีที่ใช้หลักฐานรับรองฐานะทางการเงินของบิดา/มารดา)
 • หลักฐานรับรองฐานะทางการเงิน
 • หนังสือรับรองการทำงาน
 • หนังสือรับรองรายได้ (เจ้าของกิจการ) *Toeast จัดเตรียมให้
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์
Top
 • Follows us our servcies
 • become a fan toeastfanpage
 • follow toeasteducation