News Updates 18-01-2019 12:10 AM: เปิดรับสมัครเรียนประเทศจีน 2019 ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 196-1850-2

Korea University

 • Korea University

  Schoolname Korea University

  Type Language School

  City Seoul

  Location Anam-Dong, Seongbuk-gu,136-701, Seoul, Korea

 • แนะนำสถาบัน

  สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีก่อตั้งขึ้นวันที่ 1 มี.ค. 1986 เพื่อต้องการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรมเกาหลีให้เป็นที่รู้จัก ในระดับนานาชาติ ตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันฯ มีนักศึกษาต่างชาติที่สนใจศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีแล้วถึง 25,000 คน สถาบันได้พัฒนาการเรียนการสอนทั้งสื่อการสอนและหนังสือเรีย นเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนโดยมีอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย มีสภาพแวดล้อมที่น่าเรียนและความใส่ใจของผู้สอนต่อผู้เรียน จนทำให้หลักสูตรอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีของสถาบันฯ เป็นที่ยอมรับจนทำให้นักศึกษาที่จบจากสถาบันแห่งนี้แนะนำผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตรอบรมภาษาและวัฒนธรรมมาเรียนที่สถาบันแห่งนี้

 • สาขาที่เปิดสอน

  • หลักสูตรปกติ (Regular Program)

   การอบรมภาษาเกาหลีหลักสูตรปรกตินั้น ใน 1 ปีเปิดสอนทั้งหมด 4 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 10 สัปดาห์ ผู้สนใจสามารถสมัครเพื่อเริ่มเข้ารับการอบรมภาษาเกาหลี ตั้งแต่ภาคเรียนใดก็ได้ โดยนักเรียนทุกคนจะต้องสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลีก่อน (ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ทำการทดสอบ) ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เข้าเรียนตามระดับความสามารถของตน โดยการอบรมภาษาเกาหลีจะแบ่งเป็น 6 ระดับด้วยกัน ตั้งแต่ระดับต้น ถึงระดับสูง เรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00-13.00 น.

   ภาคเรียนของหลักสูตรปกติ

   ภาคเรียน ระยะเวลาเรียน วันสิ้นสุดการสมัคร วันสอบวัดระดับ
   1ภาคเรียน 2ภาคเรียน
   Spring 16 Mar - 27 May 15 Jan 25 Dec 11 Mar
   Summer 11 Jun - 20 Aug 15 Mar 30 Mar 8 Jun
   Fall 14 Sep - 25 Nov 15 Jul 30 Jun 9 Sep
   Winter 9 Dec - 23 Feb 15 Oct 30 Sep 7 Dec
  • หลักสูตรภาคฤดูร้อน

   เป็นการอบรมภาษาเกาหลีแบบเร่งรัดเน้นเพื่อการสื่อสาร สำหรับบุคคลที่ต้องการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ในระยะเวลาสั้นๆ โดยหลักสูตรนี้จะเปิดอบรมในช่วงเดือนกรกฎาคม (ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน) เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เรียนทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00 – 13.00 น. ซึ่งนอกเหนือจากการเรียนภาษาเกาหลีแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ อีกด้วย

   ภาคเรียนของหลักสูตรภาคฤดูร้อน

   ภาคเรียน ระยะเวลาเรียน วันสิ้นสุดการสมัคร
   ปี 2012 28 มิ.ย. - 25 ก.ค. 8 มิ.ย.
   ปี 2013 27 มิ.ย. - 24 ก.ค. 7 มิ.ย.
 • ค่าใช้จ่าย

  ค่าเล่าเรียน (1ภาคเรียน)

  ค่าใช้จ่าย หลักสูตรปกติ หลักสูตรระยะสั้น
  ค่าสมัคร 2,300 บาท 60,000 วอน
  ค่าเล่าเรียน (1ภาคเรียน) ภาคเช้า 60,100 บาท 1,240,000 วอน
  ภาคบ่าย 46,400 บาท
  ค่าที่พัก   620,000 วอน
  (รวมค่าอาหาร 150,000 วอน)
 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ต้องจบการศึกษาขั้นต่ำในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • เอกสารที่ใช้สมัคร

  • ใบสมัคร และรูปถ่ายภาพสี จำนวน 3 ใบ
  • สำเนาหนังสือเดินทาง
  • ใบแสดงผลการเรียน และใบจบการศึกษาจากสถานบันล่าสุดที่เข้ารับการศึกษา
  • ค่าดำเนินการสมัคร
Top
 • Follows us our servcies
 • become a fan toeastfanpage
 • follow toeasteducation