News Updates 18-01-2019 12:10 AM: เปิดรับสมัครเรียนประเทศจีน 2019 ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 196-1850-2
 • Swiss BHMS

  Schoolname B.H.M.S - BUSINESS & HOTEL MANAGEMENT SCHOOL LUCERNE SWITZERLAND

  Type University

  City Luzern

  Location BUSINESS & HOTEL MANAGEMENT SCHOOL LUCERNE Baselstrasse 57 CH6003 Luzern Switzerland

  GALLERY Photo Gallery

  Contact dominic@toeasteducation.com
  02 196 1850-2 • โรงเรียนการบริหารจัดการธุรกิจและการโรงแรม BHMS

     ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งของทะเลสาบลูเซิร์นและตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองลูเซิร์นโดยมีวิวเทือกเขา Pilatus และ Rigi เป็นทัศนียภาพเบื่องหลัง ซึ่งทำให้เมืองลูเซิร์นถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่น่าเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุดเมืองหนึ่ง นอกจากนี้ เมืองลูเซิร์นยังถูกยกย่องให้เป็นเมืองที่มีความนิยมในการเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับที่ 5 ของโลกในปี 2553 โดยนิตยาสาร Tripadvisor และด้วยความพิเศษและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ ทำให้เมืองลูเซิร์นเป็นเมืองในอุดมคติสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติที่ต้องการหาประสบการณ์ทางการศึกษาในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะเตรียมความพร้อมให้กับตนเองในการประกอบอาชีพแขนงต่างๆ ในระดับสากล

  Diploma Bachelor Degree Post Graduate Master Degree
  Diploma Hospitality Management Hospitality Management Post Graduate Diploma MBA in Hospitality Management
  Higher Diploma Hospitality Global Management   MBA in Global/Business Management


  Diploma Hospitality Management
  อนุปริญญาสาขาการจัดการด้านการให้บริการ ระยะเวลา 1 ปี

  (ขั้นหนึ่ง สู่การศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิต)


     ในระดับอนุปริญญา ระยะเวลา 1 ปีนี้เป็นโปรแกรมพิเศษในระดับแรกเริ่ม โปรแกรมแรก ของระดับปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์ ซึ่งออกแบบขึ้นสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายที่กำลังมองหาโอกาสในการประกอบอาชีพในสายธุรกิจอุตสาหกรรมการให้การบริการและการท่องเที่ยว โดยโปรแกรมนี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งในการปฏิบัติงานและการประกอบการ รวมทั้งข้อมูลสำคัญอื่นๆ ในอุตสาหกรรมธุรกิจการโรงแรมระดับสากล รวมทั้งปัจจัยสำคัญอื่นๆในธุรกิจนี้

     โดยโปรแกรมนี้จะประกอบด้วยการศึกษาในชั้นเรียนเป็นเวลา 20 สัปดาห์ และการฝึกอบรมงานแบบได้ค่าตอบแทนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อีก 4-6 เดือน  จุดมุ่งหมายของโปรแกรม:

     อนุปริญญาสาขาการจัดการด้านการให้บริการของโรงเรียนBHMS โปรแกรมนี้ได้ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษ สำหรับคนหนุ่มสาวที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมธุรกิจการโรงแรมและการบริการในระดับสากล รวมทั้งผู้ที่มีความใฝ่ฝันในอาชีพในระดับการจัดการในอุตสาหกรรมนี้ด้วยเช่นเดียวกัน

     โดยโปรแกรมได้จัดสรรให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลต่างๆ ในเชิงวิชาการ และโอกาสในการฝึกอบรมงาน และการฝึกทดลองงานในสถานที่ทำงานจริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้เรียนมีโอกาสในการทำงานในสายงานธุรกิจนี้ทั่วโลก นอกจากนี้โปรแกรมนี้ยังให้ความรู้ และข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้มีความสนใจที่จะริเริ่มประกอบการธุรกิจในด้านนี้อีกด้วย

     นักเรียนจะได้รับความรู้ในด้านการบริการและการประกอบอาหาร ควบคู่ไปกับความรู้เชิงวิชาการในสาขาวิชาแขนงต่างๆ รวมถึงภาษาต่างชาติ โดยที่ตลอดทั้งหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้รับการฝึกหัดและส่งเสริมในเรื่องบรรทัดฐาน ขนบธรรมเนียม ในการปฏิบัติต่างๆ ของชาวสวิตเซอร์แลนด์ เช่น ความมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ศีลธรรม และสุขอนามัย โดยสิ่งเหล่านี้ ถือเป็นขนบธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงาม ที่ยึดถือปฏิบัติกันทั่วโลก และถือเป็นหนึ่งในหลายๆ ปัจจัยควบคู่กับความรู้เชิงวิชาการ และปฏิบัติ ที่นำไปสู่ความสำเร็จในอาชีพการงานในอุตสาหกรรมธุรกิจนี้ในอนาคต.


  Swiss BHMS


  Higher Diploma Hospitality
  อนุปริญญาขั้นสูงสาขาการจัดการด้านการให้บริการ ระยะเวลา 2ปี

  (ขั้นที่สองสู่การศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต)


     โปรแกรมระยะเวลา 2 ปีนี้ ครอบคลุมความรู้ที่จำเป็นที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพในธุรกิจสาขาการท่องเที่ยวและการบริการ โดยนักเรียนจะได้เรียนรายวิชาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการธุรกิจต่างๆ เช่น การบัญชี การขาย และการตลาด รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำหรับนักเรียนผู้ที่สนใจ และกำลังมองหาตำแหน่งงานอาชีพในสายงานนี้ในระดับนานาชาติ ถือว่าโปรแกรมระยะเวลา 2 ปีนี้ เป็นโปรแกรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยประกอบไปด้วย การศึกษาในชั้นเรียนระยะเวลา 20 สัปดาห์ และการฝึกอบรมงานแบบมีรายได้ในสวิตเซอร์แลนด์จำนวน 2 ช่วงเวลา แต่ละช่วงแบ่งเป็น ระยะเวลา 4-6 เดือน
  Bachelor of Arts Degree in Hotel and Hospitality Management
  ศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาธุรกิจการโรงแรมและการให้บริการ

  (ขั้นที่ 3 สู่ปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์)


     ปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจการโรงแรมและการให้บริการนี้ ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในเชิงวิชาการ ที่ทำให้นักเรียนมีคุณสมบัติที่น่าดึงดูดต่อผู้ประกอบการธุรกิจรายใหญ่ในสายงานนี้ โดยนักเรียนจะได้รับทักษะ  “อาวุธ” ติดตัวที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอาชีพในสายงานธุรกิจการให้บริการที่หลากหลาย ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอาจจะก้าวไปเป็นผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ ที่มีความสามารถในการทำงานได้หลากหลายสายงานทั้งในองค์กรของรัฐบาล และเอกชน รวมทั้งอุตสาหกรรมธุรกิจที่เกี่ยวกับการพักผ่อนหย่อนใจ โรงแรม สวนสนุก งานจัดการประชุม หรือสัมมนา นิทรรศการ และงานการจัดงานนอกสถานที่ต่างๆ โดยที่หลักสูตรนี้ประกอบด้วยการเรียนการสอน หลากหลายรูปแบบ นักเรียนจะได้รับเนื้อหาหลักต่างๆ ผ่านการบรรยาย และการฝึกอบรม โดยมีหนังสือนอกเวลา และหนังสือประกอบการเรียนอื่นๆ เป็นตัวเสริม ซึ่งลายซื่อหนังสือเหล่านี้ นักเรียนสามารถค้นหาได้จากงานด้านพัฒนาสื่อการสอนของสถาบันได้ โดยได้มีการเลือกใช้รูปแบบที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมที่สุดในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  เพื่อให้นักเรียนประสบผลสำเร็จสูงสุดในการศึกษา

     หลักสูตรประกอบด้วย 3 ภาคการศึกษา โดยแต่ละภาคการศึกษาเป็นเวลาภาคละ 20 สัปดาห์  และมีการฝึกอบรมงานแบบได้ค่าตอบแทนในสวิตเซอร์แลนด์ จำนวน 3 ช่วงเวลา ระยะเวลาช่วงละประมาณ 4-6 เดือน
  Bachelor of Arts Degree in Global/Business Management
  (Bachelor of Arts Degree – Stage Three):


     The BA in Global Management program provides the student with an academic qualification and skill set that is attractive to potential employers across a range of global business sectors in fields such as international sales and marketing; finance and controlling; banking; human resources; operations management, supply chain management and administrator positions in government and NGOs. The program uses a range of teaching methods to facilitate learning. Core knowledge is covered by lectures and tutorials, supported by guided reading and additional materials on The Virtual Campus “Moodle”. Particular care is taken to use the most effective teaching and assessment method for each module. This final year comprises a study term of 20 weeks plus 4-6 months of paid industry placement in Switzerland or overseas.
  Post Graduate Diploma in Hospitality Management
  อนุปริญญาโทการจัดการด้านการให้บริการ


     โปรแกรมอนุปริญญาโท ระยะเวลา 1 ปีนี้ ได้ออกแบบขึ้นสำหรับบัณฑิต และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันเพื่อให้บุคคลเหล่านี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนสายงานหรือ เพื่อโอกาสในการเข้าสู่งานในอุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเที่ยว และการโรงแรม โดยที่หลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง และทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจ รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากสำหรับสายงานของนักเรียนในอนาคต นอกจากนี้ นักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในธุรกิจนี้ทั่วโลก ในศตวรรษที่ 21 อย่างกว้างขวาง และปราศจากอคติทางชาติพันธุ์ และในขณะเดียวกัน นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในอาชีพการงานของนักเรียนในอนาคต
  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ


     โรงเรียน BHMSร่วมกับมหาวิทยาลัย City University of Seattle เปิดหลักสูตรปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการธุรกิจสากล และการให้บริการระยะเวลา 2 ปี ซึ่งประกอบไปด้วย ปีการศึกษา ละ 2 ภาคการศึกษา ที่มีการเรียนการสอนอย่างเข้มข้นเป็นเวลาภาคการศึกษาละ 6 เดือน ที่โรงเรียน BHMS เมืองลูเซิร์น และการฝึกทดลองงานแบบมีค่าตอบแทนปีละ 4-6 เดือน ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยนักเรียนสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 18 เดือน หากนักเรียนไม่ต้องการฝึกทดลองงานต่อในปีที่สองของการศึกษา

     หลักสูตรนี้ควบคุมการเรียนการสอนโดยโรงเรียนการบริหารจัดการธุรกิจและการโรงแรม BHMS เมืองลูเซิร์น แต่ผู้เรียนจะได้รับปริญญาภายใต้การรับรองจากมหาวิทยาลัย City University of Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับนักเรียนที่ต้องการสำเร็จการศึกษาหลังจากจบหนึ่งปีการศึกษา และที่มีหน่วยกิตครบ 18 หน่วยกิต จะได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จากมหาวิทยาลัย City University of Seattle และจาก BHMS

  มหาวิทยาลัยCity University of Seattle


     มหาวิทยาลัย City University of Seattle สหรัฐอเมริกา เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองในสาขาบริหารธุรกิจจาก Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU) และจาก The International Assembly for Collegiate Business Education (IACBE) และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา โดยมีบัณฑิตผู้จบการศึกษาจากที่นี่มากกว่า 40,000 คนทั่วโลก กว่า 30 ปีที่มหาวิทยาลัย City University of Seattle ได้ให้การศึกษาที่มีคุณภาพ และมีประโยชน์แบบยั่งยืนแก่ประชาชนทั่วไป

     ซึ่งนักเรียนของ BHMS ที่ศึกษาที่ City University of Seattle ได้มีโอกาสศึกษากับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความใส่ใจและทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกเหนือจากนักเรียนจะมีโอกาสได้เรียนรู้ความรู้ในเชิงวิชาการ แล้วยังได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในสายธุรกิจนี้จากอาจารย์อีกด้วย ส่งผลให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ในการประกอบการ และบริการธุรกิจในชีวิตจริง
 ¹ͨչ
Top
 • Follows us our servcies
 • become a fan toeastfanpage
 • follow toeasteducation